CIJEPLJENJE I REZIDBA VOCAKA PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA. Home current Explore. Words: 52, Pages: Preview Full text.

Author:Kigajora Faelrajas
Country:Kenya
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):4 March 2012
Pages:198
PDF File Size:4.68 Mb
ePub File Size:5.77 Mb
ISBN:191-5-78570-310-1
Downloads:66572
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SamumuroThank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Share Embed Donate. Ne smijem zaboraviti svoje drage prijatelje s Fotozinea www. Fotograf ije su pomogli prikupiti i prof. Zahvaljujem i recen zentima dr. U Zagrebu Takvaje, primjerice, podloga zajabuku M9.

Pojava korisnih gljivica na korijenu zove se mikoriza a gljive mikorizne glji ve. Nasuprot tome, u dubljem i plodnijem tlu korij en je razgranatiji i ima puno vlasastog korijenja. Slika 6. Izuzetak je, primjerice, orah koji se uzgaja radi plodova i cijenjena drveta.

Slika 9. Slika Il. Ako se grane jako skrate ili se slome latentni se pupovi mogu probuditi i iz njih se razviju jake mladice vodopije. Tada iz ovih pupova potjeraju vodopije.

Slika R Slika Tablica 1. To su razdoblje mirovanja i razdoblje vegetacije. Ti se podaci nalaze u tablici 1. No i u tome ima izuzetaka. Prvi se odnosi na rast mladica, a drug i na zametanje rodnih pupova, otvaranje cvjetova i rast plodova.

Vegetativni i g enerativni rast usko su povezani. Ta je pojava poznata kao mrazopuc slika Ono je potrebno i vegetativnim pupovima kako bi se iz njih mogle razvijati mladice. Sorte breskve jako se razlikuju u potrebnom trajanju inak tivnih temperatura.

Ljetije njezin rast smanjen i zbog nedostatka vode i previsokih temperatur a zraka. Iz njih se razvijaju prijevremene mladice slika Tri najgornja izbojka podjednako su razvijena , a ispod njih su samo svibanjske kitice. Ta se pojava zove akrotonija ili dominacija vrha. Iz tablice 2. Bez svjetlosti nema rasta biljke jer nema fotosinteze.

Zbog toga slabo osvijetljeni dijelovi Tablica 2. Upravo suprotno. Ako je cvatnja slabija, treb a ostaviti i do dva ploda po gronji da se nadomjesti manjak zbog slabe cvatnje. Tako je bilo sve do sredine Kada podloga nije podudarna splemkom, javljaju se simptomi koji se razlikuju ovisno o tome koliki je stupan j nepodudarnosti. Kada su podloga i plemka nepodudarne, na mjestu cijepljenja ne stvaraju se provodni snopovi, nego umjesto njih nastaje zrakasto tkivo koje sla bo odrvenjava.

To je tzv. Ponekad nije svejedn o koja se vrsta uzima za podlogu a koja za plemku. Takva se pojava zove remanencija ili podmukla nepoduda rnost. Ponekad se kao znak nepodudarnosti javljaju velike razli ke u rastu podloge ili plemke slika Takvaje, primjerice, podloga M9 ili popularna de vetka zajabuku. Kakoje pojam podloge opisan u prethodnom poglavlju, treba objasniti pojam plemke.

Aristotel i Teofrastus u svojim djelima iscrpno opisuju cijepljenje. O ci jepljenju se govori i u Bibliji u Poslanici Rimljanima gdje apostol Pavao spomin je cijepljenje "dobre" na "divlju" maslinu. Ranije se c ijepilo na 10 - 15 cm od razine tla. Cijepljenje ne polazi svakome za rukom, i svaki cjepljar ima neke svoje male tajne koje nerado dijeli s drugima. Plemka mora biti postavljena na podlogu tako daje njezin gornji kraj postavlje n prema gore, a donji kraj prema podlozi.

Mjesto cijepljenja obvezno se povezuje cjepljarskom gumicom ili drugim priborom za vezivanje. Pupovi na plemkama uzetima kasnije mogu potjerati 44 Slika Cijepljenje pod koru primjenjuje se kadaje podloga deblja od plemke. Priprema podloge. Nakon vezivanja treba sve rane premazati cjepljarskim voskom slike 49 i 50 ili drugim pripravkom za premazivanje rana.

Sve mladice koje tjeraju iz 46 Slika Napravljen zarez na kori podloge. Priprema plemke. Postavljanje plemke na podlogu. Cijepljenje "pod koru".

Umetanje plemke pod koru podloge. Izgled pravilno postavljene plemke na podloz i prije vezivanja. Premazivanje cijepljenog mjesta cjepljarskim voskom.

Premazivanje vrha plemke cjepljarskim voskom. Osim toga, potrebno je pregledavati sloj cjepljarskog voska na rani. To se radi sve dok rana na grani potpuno ne z acijeli. Plemka je izbojak debljine 6 - 8 mm s dva ili tri pupa. Dulj ina svake strane klina mora odogovarati duljini ureza na podlozi.

Podloga se lagano savije suprotno od mj esta reza kako bi se urez otvorio radi ubacivanja plemke. Umetanje plemke u podlogu ukoso kako bi se kambi jalni slojevi poklopili lijevo i u sredini. Moraju imati dva do tri pupa, a prerez za cijepljenje izvodi se malo ispod najdonjeg pupa.

I za ovo cijepljenje plemkaje zapravo izbojak s dva do tri pupa. Postavljanje plemke na podlogu mora bit i izvedeno malo ukoso radi poklapanja kambijalnih slojeva. Bez obzira na vrijeme cijepljenja,jednako se izvodi, a razlikaje u vremenu u kojem se dobije s adnica i u postupku s cijepom okulantom nakon cijepljenja.

Podloge za okulaciju moraj u biti debljine olovke. Za oku laciju treba uzeti pupove samo sa sredine mladice jer su oni najbolje razvijeni. Pravljenje ureza u obliku slova "T" na kori podloge. Umetanje pupa pod koru podloge. Nak on 10 - 14 dana treba provjeriti je li se pup primio. Otpadne li peteljka sama i li na lagani dodir prsta, pup se primio. Skidanje pupa splemke. Izgled pravilno postavljenog pupa. Pravilno povezivanje cijepljenog mjesta cjep ljarskom gumicom.

Zatim se na na udaljenosti od oko 1,5 cm iznad pupa napravi drugi rez kako bi se pup odvojio slike 64 i Ta da se podloga iznad cijepljenog mjesta zalama u smjeru suprotnome strani na kojo j je obavljena okulacija. Izgled pripremljene podloge. Postavljen pup na podlogu prije vezivanja. Rez mora biti s iste strane plemke. Please fill this form, we will try to respond as soon as possible. Your name. Close Submit. Please copy and paste this embed script to where you want to embed Embed Script.

Size px x x x x We need your help!

AHLFORS SARIO RIEMANN SURFACES PDF

Tomislav Jemrić - Cijepljenje i rezidba voćaka 1

D ije lo vi korij e na. Kori j enovv r a t. Pup ov i. Kako pr e poznati rodn e pupov e.

AF IMT 2096 PDF

Tomislav Jemrić - Cijepljenje I Rezidba Voćaka 1

Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends.

HINARIO MADRINHA RITA PDF

Kalemljenje

Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Share Embed Donate.

INSTRUKCJA NAPRAW ZETOR 7245 PDF

Tomislav Jemric-Cijepljenje i Rezidba Vocaka

.

Related Articles